Gordienko, V. V. (2013). On the plate tectonics hypothesis. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(6), 71–100. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116451