Aryasova, O. V., & Khazan, Y. M. (2013). "Clifford’s Rule" and the geodynamics of kimberlite magmatism. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(6), 101–113. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116453