Megerya, V. M., Filatov, V. G., Starostenko, V., Korchagin, I. N., Lobanov, A. M., Glasko, Y. V., Volotskov, M. Y., & Skachkov, S. A. (2012). Opportunities and prospects for non-seismic methods to search for hydrocarbon accumulations and the geosoliton concept of their formation. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(3), 4–21. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i3.2012.116632