Kozlenko, Y., & Kozlenko, M. V. (2012). Paleostroenie of the northwestern extremity of Antarctica and the evolution of the Bransfield Strait. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(5), 72–87. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116664