Nevedrova, N. N., & Epov, M. I. (2012). Electromagnetic monitoring in seismically active regions of Siberia. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(4), 209–223. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116775