Shelukhin, V. V., & Eltsov, I. N. (2012). Dynamics of near borehole zone while drilling poroelastic layer. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(4), 265–272. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116780