Gordienko, V. V., Gordienko, I. V., Zavgorodnaya, O. V., Logvinov, I., & Tarasov, V. N. (2011). Evolution of the tectonosphere of the Volyn-Podolsk Plate. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(6), 30–49. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i6.2011.116791