Roganov, Y., & Roganov, V. (2011). Calculation of wave fields for anisotropic media with absorption based on the reflective method. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(4), 117–126. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116900