Burakhovich, T. K., & Kobolev, V. P. (2017). Actual problems of geo-environment and sounding systems. Geofizicheskiy Zhurnal, 39(6), 139–143. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.116946