Roganov, V., & Roganov, V. (2012). Simulation and use of exchange wave fields to determine the azimuths of fractures. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(2), 64–79. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117298