Starostenko, V. I., Makarenko, I., Rusakov, O. M., Pashkevich, I., Kutas, R., & Legostayeva, O. (2010). Geophysical heterogeneity of the lithosphere of the megabasin of the Black Sea. Geofizicheskiy Zhurnal, 32(5), 3–20. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117496