Tsvetkova, T. A., Shumlyanskaya, L. A., Bugaenko, I. V., & Zaets, A. N. (2010). Seismotomography of the East European and Barents Pechora platforms: a three-dimensional P-velocity model of the mantle near the Volga-Uralia, the Caspian Basin and the Barents-Pechora Platform. Geofizicheskiy Zhurnal, 32(5), 35–50. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117505