Bagriy, I. D. (2010). Efficiency of prediction by near-surface methods of hydrocarbon fields (Dnieper-Donetsky avlakogen, North-Skovtsivska area - Sunday structure). Geofizicheskiy Zhurnal, 32(5), 142–152. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117518