Balenko, V. G., Kutniy, A. M., & Babich, T. N. (2010). The effect of topography on the results of terrestrial observations at the station "Berezovaya Rudka". Geofizicheskiy Zhurnal, 32(2), 136–139. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i2.2010.117563