Savkiv, L. G., & Ladanivskyy, B. T. (2018). Modern information technologies in organization of geophysical studies. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(1), 107–117. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i1.2018.124020