Vashchenko, V. M., Korduba, I. B., Loza, Y. A., Patlashenko, Z. I., Bannikov, O. O., & Kryzska, Y. M. (2018). Tornado statistics in Ukraine based on new data. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(3), 199–213. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137206