Lukin, A., & Shestopalov, V. (2018). From new geological paradigm to the problems of regional geological-geophysical survey. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(4), 3–72. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.140610