Aryasova, O., & Khazan, Y. (2018). From global tectonics to global geodynamics. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(5), 71–97. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i5.2018.147475