Usenko, O. V. (2019). To the problem of origin of the Bug series rocks. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(4), 60–76. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177365