Gryn, D. M., & Verbytsky, S. T. (2019). Autonomous digital seismic stations SV. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(4), 125–144. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177376