Yosifov, D., & Radichev, R. (2019). Geophysical model of the mantle ore-forming system. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(4), 182–193. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177387