Kendzera, O. V., Mykulyak, S. V., Semenova, Y. V., & Skurativskyi, S. I. (2020). Modeling of seismic response of soil layer within the framework of nonlocal model of continuous medium. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(3), 47–58. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204700