Roganov, Y. V., Stovas, A., & Roganov, V. Y. (2020). Dispersion of phase velocities in horizontally layered anisotropic slightly-contrasted periodic media. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(3), 109–126. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204704