Starostenko, V. I., Rusakov, O. M. ., & Yakimchik, A. I. . (2021). International cooperation of S. I. Subbotin Institute Geophysics, NAS of Ukraine for 2010—2020. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(3), 205–226. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236390