Zablotskyi, F. ., Maksymchuk, V. ., & Dzhuman, B. . (2022). On the construction of gravimetric geoid model on the Lviv region area. Geofizicheskiy Zhurnal, 44(1), 124–130. https://doi.org/10.24028/gzh.v44i1.253714