Roganov, Y. ., Stovas, A. ., & Roganov, V. . (2022). Location of singular points in orthorhombic media. Geofizicheskiy Zhurnal, 44(3), 3–20. https://doi.org/10.24028/gj.v44i3.261965