Gordienko, V. ., Gordienko, I. ., & Zavgorodnaya, O. . (2022). Kriging of Ukraine’s deep heat flow map. Geofizičeskij žurnal, 44(3), 55–65. https://doi.org/10.24028/gj.v44i3.261968