Hlavatskyi, D. ., Veklych, Y. ., Bakhmutov, V. ., Shpyra, V. ., Skarboviychuk, T. ., Yakukhno, V. ., & Poliachenko, I. . (2022). Palaeomagnetic suitability of a new section with a potential lower boundary for the Quaternary on the left bank of the lower River Danube. Geofizicheskiy Zhurnal, 44(4), 38–50. https://doi.org/10.24028/gj.v44i4.264840