Makarenko, I. ., Bielik, . M. ., Starostenko, V. ., Dererova, Y. ., Savchenko, O. ., & Legostaeva, O. . (2023). Three-dimensional density model of the sedimentary filling of the Carpathian-Pannonian region. Geofizicheskiy Zhurnal, 44(6), 24–62. https://doi.org/10.24028/gj.v44i6.273639