Roganov, Y., & Roganov, V. (2016). Wave propagation in periodic fluid-solid layered media. Geofizicheskiy Zhurnal, 38(6), 101–117. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i6.2016.91877