Popadyuk, I., & Khryashevskaya, O. (2016). Conversation with S.N.Stovba. Geofizicheskiy Zhurnal, 38(6), 198–201. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i6.2016.93328