Kozlenko, M.V., and Yu.V. Kozlenko. 2017. “Comparative Characteristic of Alternative Density Models Along the DSS Profile N 17”. Geofizicheskiy Zhurnal 39 (3):64-75. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i3.2017.104028.