Tsvetkova, T. A., and I. V. Bugaenko. 2016. “The Structure of Velocity Mantle Number of Horizons under Phennoscandia According to Seismic-Tomography Data”. Geofizicheskiy Zhurnal 38 (1):57-77. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i1.2016.107723.