Kendzera, A. V., and Yu. V. Semenova. 2016. “Influence of Resonance and Nonlinear Properties of Soils on Seismic Hazard of Construction Areas”. Geofizicheskiy Zhurnal 38 (2):3-18. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107762.