Epuh, E. E., J. B. Olaleye, and O. G. Omogunloye. 2016. “Predicting Depth of Mineral Deposit Using Gravity-Density Downward Correlation by Fourier Transform”. Geofizicheskiy Zhurnal 38 (5):137-45. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107827.