Gintov, O. 2015. “Problems of Geodynamics of the Ukrainian Shield in Precambrian”. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (5):3-22. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111142.