Sharov, N., V.S. Kulikov, E.V. Isanina, G. Drogitskaya, and V.I. Kazanskiy. 2013. “Deep Structure and Metallogeny of the North Onega Synclinorium (Republic of Karelia, Russia): Correlation of Geological and Seismic Data”. Geofizicheskiy Zhurnal 35 (4):16-27. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111387.