Mikhaylik, I., and K. Petrenko. 2013. “Improvement of Analog-Code Converter”. Geofizicheskiy Zhurnal 35 (4):176-78. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111436.