Kulchitsky, V. E. 2014. “Valuation of Extinction Parameters of Anisotropic Macro-Seismic Wave Intensities”. Geofizicheskiy Zhurnal 36 (2):138-49. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i2.2014.116127.