Gordienko, V. V. 2013. “On the Plate Tectonics Hypothesis”. Geofizicheskiy Zhurnal 35 (6):71-100. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116451.