Aryasova, O. V., and Ya. M. Khazan. 2013. “"Clifford’s Rule" And the Geodynamics of Kimberlite Magmatism”. Geofizicheskiy Zhurnal 35 (6):101-13. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116453.