Nevedrova, N. N., and M. I. Epov. 2012. “Electromagnetic Monitoring in Seismically Active Regions of Siberia”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (4):209-23. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116775.