Shelukhin, V. V., and I. N. Eltsov. 2012. “Dynamics of Near Borehole Zone While Drilling Poroelastic Layer”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (4):265-72. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116780.