Shuman, V.N., V. P. Kobolev, Yu. A. Bogdanov, I. G. Zakharov, and D. A. Yatsyuta. 2011. “Spontaneous Electromagnetic Radiation in Water Areas: A New Experiment and Applications”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (4):33-49. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116894.