Burakhovich, T. K., and V. P. Kobolev. 2017. “Actual Problems of Geo-Environment and Sounding Systems”. Geofizicheskiy Zhurnal 39 (6):139-43. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.116946.