Roganov, V.Yu., and V.V. Roganov. 2012. “Simulation and Use of Exchange Wave Fields to Determine the Azimuths of Fractures”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (2):64-79. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117298.