Bagriy, I. D. 2010. “Efficiency of Prediction by Near-Surface Methods of Hydrocarbon Fields (Dnieper-Donetsky Avlakogen, North-Skovtsivska Area - Sunday Structure)”. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (5):142-52. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117518.