Pustovitenko, B. G., V. E. Kulchitsky, A. A. Pustovitenko, and A. M. Sklar. 2010. “ 2007”. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (2):75-97. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i2.2010.117558.