Vashchenko, V. M., I. B. Korduba, Ye. A. Loza, Zh. I. Patlashenko, O. O. Bannikov, and Yu. M. Kryzska. 2018. “Tornado Statistics in Ukraine Based on New Data”. Geofizicheskiy Zhurnal 40 (3):199-213. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137206.