Starostenko, V. I., and O.B. Gintov. 2018. “In Memory of the Outstanding Scientist-Ore-Finder Sergey Valentinovich Nechaev (03.03.1932-04.08.2018)”. Geofizicheskiy Zhurnal 40 (4):220-22. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.144119.